Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie, ul. Bukowa 13, 62-590 Golina (dalej: administrator).

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować: listownie pod adresem korespondencyjnym: Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina, e-mailem pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@kanwod.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (63) 246 16 00.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Administrator wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Przetwarzamy w ten sposób Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, cech szczególnych i numerów identyfikacyjnych (np. nr tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).

Podstawą prawną przetwarzania danych osób trzecich przebywających na terenie naszej firmy, jest nasz prawnie uzasadniony interes – ochrona osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania za pomocą monitoringu wizyjnego danych osobowych pracowników jest nasz prawnie uzasadniony interes – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia i kontrola produkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 222. § 1 Kodeksu Pracy.

Odbiorcy danych

Zapisy monitoringu mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa obserwowanych osób

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące prawa: prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Prezes urzędu ochrony danych osobowych

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa, prosimy nas o tym poinformować. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Pani/Pana prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas  Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.